User Name
Password
 
Check Email
Samart connect
Get Easy

Product and Service
Individual Service

Corporate Service

Value Added Service
Samart Connect
Rewards

Promotion
Individual Promotion 
Corporate Promotion  
Outlets
Customer Service
FAQs
-Value Added Service ::
Individual Access l Corporate Access l Value Added Service
 
การให้บริการเสริมในรูปแบบอื่น ๆ (Value Added Service)
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ internet ในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมงาน R&D ในการค้นหาบริการใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการนำเสนอลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับ
การให้บริการในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก Individual และ Corporate Internet Access แล้ว บริษัทฯ ได้ให้บริการในรูแบบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
 
บริการทางด้านเวปโฮสติ้ง ( web hosting)
บริการในการรับจดโดเมนเนม (domain name)
บริการออกเวปไซต์ (web design) บริการในส่วนของการลงทะเบียน (Registration)
การโอนถ่ายข้อมูล (FTP)
Mail alert
Internet roaming Domestic Roaming
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-mail)
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารบนกระดานข่าว (News group)
 
บริการตลอด 24 ชั่วโมง (24 Hours Customer Service)
ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ (customer service) ยินดีให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค และข้อมูลต่าง ๆ จากผู้
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 9755444
 
Quick Link
Register
Refill
Access Number
Member Form
 
 
 

 Where to buy
 
 
 
 
 
Copyright© 2000 Samarts.com All original contents of www.Samarts.com ("Site")
Samart Online Co., Ltd. including text, graphics, interface and design there of are all rights reserved