Products Highlight

G.SHDSL
บริการบนโครงข่าย IP/MPLS เพื่อการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบส่วนองค์กร (Dedicated Circuit) ที่มีความต้องการ การรับและส่งข้อมูลไป-กลับในความเร็วที่เท่ากัน
  more..
MPLS Service
โปรโตคอลใหม่ที่ IETF ได้กำหนดขึ้นมาสำหรับการทำงานรับส่งข้อมูลของสวิตช์เราเตอร์ ที่มีการกำหนดเส้นทางไว้ให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น
  more..

Specail Solutions

Mail security
เนื่องจากปัจจุบันมี Virus ชนิดใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การป้องกันVirus เพียงชั้นเดียวอาจจะ ไม่ได้รับความปลอดภัยที่เพียงพอ ดังนั้นทางบริษัทเราจึงได้จัดหาการป้องกันเพิ่มอีกหนึ่งชั้น รวมเป็นระบบป้องกันถึงสองชั้น (Multi-Layer)
  more..
URL Filtering Service
URL filtering Service เป็นบริการบล็อก เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการให้บล็อก เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้ใช้ internet เฉพาะที่ต้องการเท่านั้น พนักงานในบริษัทของลูกค้าจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกได้
  more..

Business Connection